ला: यागु परिकार

Below are the name of non- veg dishes of Newars
ला: यागु परिकार
१)लापि
२)लाव:
३)झुकु
४)तिस:
५)न्ह्यपु
६)पञ्चाकु
७)च्याकु
८)छाेइला
९)सि
१०)सि पुसा
११)स्वँला
१२)मू ला
१३)कम:ला
१४)सःपु म्हिचा
१५)ला ख:ब्व
१६)छ्याला
१७)ग्वार्मा
१८)समय् जेसा
१९)हिंलापंला
२०)खाय् जेसा
२१)पालू ला
२२)ला हि
२३)त:कू ला
२४)चीकू ला
२५)पुकाला (पुकुला)
२६)ला ग्व
२७)जँला
२८)म.म
२८)भुटन
३०)सेकुवा
३१)कचिला
३२)छेँगुवाला
३३)न्ह्येपु
If you know more please add in the the comment section below.

Chyasali Mandap Bhaktapur

Below are the snaps takes today evening at Bhaktapur Durbar Square. Colored lights were projected on chayasali Mandap Bhaktapur and Big Bell of Bhaktapur Durbar Square, Bhaktapur. Sorry for low light as these are mobile snaps. :)

big bell bhaktapur
big bell bhaktapur

Continue reading Chyasali Mandap Bhaktapur